Kit Digital: Requeriments i funcionalitats de la categoria Marketplace

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Aquestes solucions digitals ja estan definides i depenen de cada segment d’empresa, on la quantitat d’import del bo digital que es pot fer servir pot variar entre un segment i un altre.

A continuació us facilitem la informació per la solució de digitalització: Marketplace


Objectiu

Dirigir les referències/productes dels beneficiaris per ajudar a la marca a incrementar el seu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, seleccionant els canals de distribució adequats i adaptant les referències/productes a les necessitats externes.

Imports

Per Segment III (de 0 a menys de 3 treballadors): 2000.€
Per Segment II (de 3 a menys de 10 treballadors): 2.500€
Per Segment I (de 10 a menys de 50 treballadors): no inclosa.

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Estudi previ d´alternatives i alta a la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil del beneficiari, pel seu compte, com a mínim en una (1) plataforma de Marketplace i, al menys, a un (1) país.
  • Anàlisi de la competència: Realització d’una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per millorar el procés de presa de decisions i assolir una posició competitiva.
  • Disseny i definició de l’estratègia de negoci: Generació de l’estratègia de negoci per assolir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
  • Producció dels catàleg de referències: Anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, com a mínim, deu (10) productes alineats amb l’estratègia de negoci, excepte en el cas que el Beneficiari no disposi d’aquest número, en aquest cas podrà ser inferior.
  • Creació del contingut del listing: Definició de, com a mínim, deu (10) descripcions del catàleg de referències, excepte en el cas que el Beneficiari no disposi d’aquest número, en aquest cas podrà ser inferior.
  • Alta de referències: Càrrega de, com a mínim, deu (10) referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma, excepte en el cas que el Beneficiari no disposi d’aquest número, en aquest cas podrà ser inferior, acompanyat per la descripció i fotografia individual de cada producte.

L’ import de l’ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d’alta a la plataforma.Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa