Kit Digital: Requeriments i funcionalitats de la categoria Factura electrònica

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Aquestes solucions digitals ja estan definides i depenen de cada segment d’empresa, on la quantitat d’import del bo digital que es pot fer servir pot variar entre un segment i un altre.

A continuació us facilitem la informació per la solució de digitalització: Factura electrònica


Objectiu

Digitalitzar el flux de factures expedides entre les empreses beneficiàries i els seus clients i de factures rebudes de proveïdors i assegurar, per mitjà de sistemes electrònics o informàtics, la digitalització i securització dels processos de negoci relacionats amb la facturació a les pimes.

 

Imports

Per Segment III (de 0 a menys de 3 treballadors): 2.000.€
Per Segment II (de 3 a menys de 10 treballadors): 2.000€
Per Segment I (de 10 a menys de 50 treballadors): 2.000€

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 • Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l’emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar el seu tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: la solució haurà de permetre l’emissió d’un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l’emissió de factures a un nombre il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: la solució haurà de permetre la creació d’un número il·limitat de productes i/o serveis facturables dintre del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució haurà de ser capaç d’enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de les factures: les factures generades per la solució hauran de ser personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.
 • Còpia de seguretat periòdica: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat de, com a mínim, periodicitat diària.
 • 1 Gb d’Emmagatzematge/ Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge de com a mínim 1 Gb per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de forma manual.
 • Control de venciment de les factures: la solució haurà d’incloure un sistema de control de venciment de les factures.
 • Generació d’un registre de facturació, de forma simultània o immediatament anterior a l’expedició de cada factura, o en un format estandaritzat i garantitzant la integritat, conservació, accessibilitat, legibilitat, traçabilitat, e ineltarabilitat de les dades que composen el registre de facturació.
 • Emissió de factures verificables: La solució haurà d’emetre factures, tant en paper com en suport electrònic, que incloguin els elements necessaris per verificar-los contra l’Agència Tributària per part del comprador.
 • Verificació presencial: la solució haurà de permetre la verificació presencial del registre de facturació per part de les autoritats competents.
 • Declaració responsable: La solució haurà de disposar d’una declaració responsable per part del fabricant o desenvolupador acreditant que el programari compleix la normativa tributària vigent.

Aquesta categoria inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits en el Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 10 hores de parametrització.
 • Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys 10 empleats): 10 hores de parametrització.
 • Segment III (Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats): 5 hores de parametrització.

 

Compliment

La solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, els requisits de l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre , General Tributària i la seva normativa de desenvolupament, així com qualsevol normativa que sigui aplicable.Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa